Z-LION ଡବଲ୍ ରୋମ୍ବସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣଗୁଡିକ |

Z-LION ଡବଲ୍ ରୋମ୍ବସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଆବରଣ ଅପସାରଣ ଏବଂ ଅସମାନ ଦାଗ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିକୁ ସମତଳ କରିବା ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପଲିସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଦ୍ରୁତ ଷ୍ଟକ୍ ଅପସାରଣ ହାର ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ସହିତ ରୋମ୍ବିକ୍ ଆକୃତିର 2 ଟି ବିଭାଗ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପରିଧାନ ହାର ପାଇଁ ବଡ଼ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଆକାର |ସାଧାରଣ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଆସେ, ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା 3 ଟି ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଟାଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ |


 • ମଡେଲ୍ ନଂ:ZL-16LD
 • ବିଭାଗ:ରୋମ୍ବିକ୍ ଆକୃତି |
 • ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା: 2
 • ବନ୍ଧ:ସୁପର ନରମ, ଅତିରିକ୍ତ ନରମ, ନରମ, ମଧ୍ୟମ, କଠିନ, ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ସୁପର କଠିନ |
 • ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରୀଟ୍ ::6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
 • ସଂଯୋଗ:3-M6 ଛିଦ୍ର କିମ୍ବା 3-D9mm ଛିଦ୍ର |
 • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

  ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ

  ଏହାକଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣ |ସାଧାରଣ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଆକାରରେ |ଟ୍ରାପେଜଏଡ ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା hol ଟି ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଟାଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ |3 ଟି ଛିଦ୍ରଗୁଡିକ M6 ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରେ ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଯେପରିକି SASE, STI ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ଚାଇନିଜ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଯେପରିକି ଜିଙ୍ଗି, ASL ଇତ୍ୟାଦି ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ D9mm ଖାଲି ଛିଦ୍ର |
  ଏହି ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣରେ ରମ୍ବସ୍ ଆକାରରେ 2 ଟି ବିଭାଗ ଅଛି |ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ସହିତ ରୋମ୍ବସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର କଂକ୍ରିଟ୍ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଷ୍ଟକ୍ ଅପସାରଣ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଆକାର ଚମତ୍କାର ପରିଧାନ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
  ଏହି ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟୁଲ୍ ଅସମାନ ଦାଗ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣର ଗଣ୍ଠିକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଆବରଣ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ PCD ପରି ଗଭୀର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଛାଡିବ ନାହିଁ |
  ଏହି ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟୁଲ୍ ସୁପର ସଫ୍ଟ, ଅତିରିକ୍ତ କୋମଳ, ନରମ, ମଧ୍ୟମ, କଠିନ, ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ, ସୁପର ହାର୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ |ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରୀଟ୍ 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 # |
  ଗ୍ରୀଟ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବଣ୍ଡ୍ କଠିନତାର ସହଜ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କୋଡେଡ୍ ପେଣ୍ଟ୍ |
  ଉଭୟ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଯଦିଓ ଓଦା ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ |

  ଉତ୍ପାଦ ସୁବିଧା

  Z-LION ଡବଲ୍ ରୋମ୍ବସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ |ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ହୀରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣଗୁଡିକ |ମୁଖ୍ୟତ concrete କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହି ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣର ବିଶେଷ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
  ରୋମ୍ବିକ୍ ଆକୃତି ବିଭାଗଗୁଡିକ ସାଧନକୁ ସାଧାରଣ ଆକୃତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ |
  ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରେଡ୍ ହୀରା ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ମିଶ୍ରଣ |
  ସାଧନର ଦୀର୍ଘାୟୁତା ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୀରା ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ୱେଲଡିଂ |
  ସାଧନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଷ୍ଟକ୍ ଅପସାରଣ କରେ |
  ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରୀଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ |ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ହୀରା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସଜାଡିହେବ |ହାଲୁକା ଓଜନ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଏକକ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ |
  ସେଗମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ଆକୃତି ଆୟତାକାର, ଗୋଲାକାର, କଫିନ୍, ତୀର ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ |
  ସାଧାରଣ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଆକୃତି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡାପ୍ଟର ସହିତ ଫିଟ୍ ହେବା ସହଜ ଅଟେ ଯାହା ଟୁଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗୁଡିକରେ HTC, Husqvarna, Lavina, ସ୍କାନମାସ୍କିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ |

  ଉତ୍ପାଦnଆମେ ZL-16LD
  ବିଭାଗ
  ରୋମ୍ବିକ୍ ଆକୃତି |
  ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 2
  ବନ୍ଧ
  ସୁପର ନରମ, ଅତିରିକ୍ତ ନରମ, ନରମ, ମଧ୍ୟମ, କଠିନ, ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ସୁପର କଠିନ |
  ଗ୍ରୀଟ୍ 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
  ସଂଯୋଗ 3-M6 ଛିଦ୍ର କିମ୍ବା 3-D9mm ଛିଦ୍ର |

  ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ |

  ଚଟାଣ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ |କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ ଟେରାଜଜୋ ଚଟାଣର ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |ଆବରଣ ଅପସାରଣ ପାଇଁ କଠିନ ଗ୍ରୀଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |

  ଧାତୁ-ବନ୍ଧ-ଚଟାଣ-ପଲିସିଂ-ପ୍ୟାଡ୍-କଂକ୍ରିଟ୍-ଚଟାଣ-ପୃଷ୍ଠ-ପ୍ରସ୍ତୁତି -3 |
  ଧାତୁ-ବନ୍ଧ-ଚଟାଣ-ପଲିସିଂ-ପ୍ୟାଡ୍-କଂକ୍ରିଟ୍-ଚଟାଣ-ପୃଷ୍ଠ-ପ୍ରସ୍ତୁତି -5 |
  ଧାତୁ-ବନ୍ଧ-ଚଟାଣ-ପଲିସିଂ-ପ୍ୟାଡ୍-କଂକ୍ରିଟ୍-ଚଟାଣ-ପୃଷ୍ଠ-ପ୍ରସ୍ତୁତି-୨ |
  1-ରୋମ୍ବସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ହୀରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲେଟ୍ |
  3-ଡବଲ୍ ରୋମ୍ବସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ |
  5-ଡବଲ୍ ରୋମ୍ବିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଆବରଣ ଅପସାରଣ ଉପକରଣ |
  ୨-ରୋମ୍ବିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟୁଲ୍ |
  zlion
  03 (2)
  01 (3)

 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ: